zasadnutia OcZ 2018

Uznesenie z 20 zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.3.2018 
Zápisnica z 20 zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.3.2018