Všeobecno záväzné nariadenia obce Velušovce

VZN č. 1/2017 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Prevádzkový poriadok Detského verejného ihriska obce Velušovce
VZN č. 6/2016 O podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov
VZN č. 5/2016 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 4/2016 O miestnych daniach
VZN č. 3/2016 O poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN č. 2/2016 Povodňový plán záchranných prác obce Velušovce
VZN č. 1/2016 O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Velušovce
VZN č. 4/2015 . O vylepovaní volebných plagátoch na verejných priestranstvách
VZN č. 3/2015 - O dani z nehnutelnosti na rok 2016
VZN č. 2/2015 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2016
VZN č. 1/2015 - Požiarny poriadok obce Velušovce
VZN č. 6/2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.doc (115kB)
VZN č. 4/2011 - dotácie z rozpočtu.doc (65kB)
VZN č. 3/2011 - o odpadoch.doc (74kB)
VZN č. 2/2011 - verejný poriadok a životné prostredie.doc (54kB) 
VZN č.1/2011 - o niektorých podmienkach držania psov.doc (44kB)