Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

8.1. 2018 - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les – 3ks jedľa obyčajná

Číslo konania: 4/2018

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les.

Žiadateľom je Peter Holák, J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany a Martina Soboličová, Velušovce 189, 955 01 Velušovce

Dotknuté územie a katastrálne územie: parcela registra C č. 126/1 k. ú. Velušovce, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Predmet žiadosti: 3ks jedľa obyčajná

Dôvod žiadosti: uvedené dreviny rastú v tesnej blízkosti rodinného domu, ktorý je v havarijnom stave a je už podaná žiadosť na jeho zbúranie. Namiesto starého rodinného domu a drevín bude postavený nový rodinný dom.

Dátum a miesto konania: 15.01.2018 o 08:00 hod., Obecný úrad Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce

Dátum zverejnenia informácie: 8.1. 2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 5 dní od zverejnenia informácie písomne na adresu Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce

alebo elektronicky na adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

----------------------------------------------------------------------------------------  

 Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona číslo 330/1991 Zb.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Pracovná pozícia: Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Podklady na stiahnutie tu!

Zverejnené 3.1.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Pracovná pozícia: Administratívny pracovník

Podklady na stiahnutie tu!

Zverejnené 3.1.2018

---------------------------------------------------------------------------------------