ZÁMER predaja majetku obce a to pozemok v intraviláne obce Velušovce vedený na LV č. 351, k.ú. Velušovce, parcela typu C č. 623/3, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2 za sumu 80€. 

Zverejnené: 27.3.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------   

Pozvánka na 20 zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Velušovciach, ktoré sa bude konať dňa 9.3.2018 o 18.00 hod na obecnom úrade vo Velušovciach 

Zverejnené: 5.3.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------  

Návrh Záverečný účet obce Velušovce za rok 2017 

Zverejnené: 21.2.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------   

 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a stavebného zákona - miestna komunikácia

Zverejnené: 12.2.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------  

 Oznámenie o ukončení platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona číslo 330/1991 Zb.

----------------------------------------------------------------------------------------