č. 2/2007

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

Obecné zastupiteľstvo vo Velušovciach v súlade so zákonom č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve vydáva pre územie Obce Velušovce tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku.

 

Článok 1

Rozsah platnosti

Tento Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (ďalej len „ Prevádzkový poriadok“) sa vzťahuje na pohrebisko /cintorín/ a dom smútku v kat. úz. obce Velušovce.

Článok 2

Prevádzkovanie pohrebiska

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:

     a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,

     b) pochovávanie,

     c) vykonanie exhumácie,

     d) správu a údržbu pohrebiska,

     e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,

     f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

     g) správu a údržbu domu smútku na pohrebisku.

2. Obec Velušovce je prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku vo Velušovciach. /ďalej len prevádzkovateľ/.

3. Pozostalí si zabezpečia výkopové práce a pochovanie zosnulého dodávateľskou firmou (pohrebnou službou) určenou pre túto činnosť.

Článok 3

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1. Prevádzkovateľ je povinný:

     a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 470/2005. /Poznámka: Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky privezie pohrebná služba. Úmrtie je doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom,

ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, je potrebný súhlas orgánu činného v trestnom konaní./

     b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,

     c) viesť evidenciu hrobových miest podľa § 21 zákona číslo 470/2005 Z. z. o pohrebníctve,

     d) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

     e) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

     f) písomne informovať nájomcu o:

       1. skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,

       2. dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,

     g) ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí stanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,

     h) po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta postupovať v zmysle čl. 8 – Výpoveď nájomnej zmluvy,

     i) počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcovi prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, písomne o takomto zásahu informovať nájomcu,

     j) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto poriadku,

     k) zabezpečovať estetický vzhľad pohrebiska, úpravu a údržbu ciest, výsadbu, udržiavanie a polievanie zelene,

     l) starať sa o poriadok v dome smútku,

     m) zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú údržbu,

     o) otvárať a zatvárať pohrebisko v súlade s prevádzkovou dobou pohrebiska.

Článok 4

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

     a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie,

     b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,

     c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

2. Je zakázané:

     a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety,

     b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady porušovateľov.

4. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.

Článok 5

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.

2. Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, požívať alkoholické nápoje, vodiť psov, robiť hluk a pod..

Článok 6

Prístup na pohrebisko

1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť nepretržite.

2. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.

3. Dom smútku je pre pozostalých a verejnosť prístupný počas uloženia a vystavenia mŕtveho, podľa požiadavky pozostalých. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len sprievode dospelých osôb.

4. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné nepretržite a na vstup na pohrebisko je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok 7

Užívanie hrobového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie, že má právo hrobové miesto užívať.

2. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.

3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

4. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi pohrebiska, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.

5. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási prvý.

Článok 8

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

     a)závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,

     b) sa pohrebisko zruší,

     c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na náklady Obce Velušovce, preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom:

     a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,

     b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty prevádzkovateľ pohrebiska postupuje v zmysle odseku 5.

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Článok 9

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej doby.

3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

     a) orgánov činných v trestnom konaní,

     b) obstarávateľa pohrebu alebo

     c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

6. Spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú na cintoríne do zeme v urne. Urna sa ukladá do zeme, do betónovej schránky. Spopolnené pozostatky môžu byť uložené so súhlasom správcu cintorína a domu smútku bez ohľadu na to, v ktorom krematóriu bol mŕtvy spopolnený.

7. Telo zosnulého uložené v chladiacom zariadení sa pred konaním pohrebu vyloží na katafalk. Telo je vyložené na katafalku 2 – 6 hodín pred pohrebom (podľa klimatizačných podmienok). Po uložení rakvy do hrobu a po obrade sú ľudské pozostatky pochované do hrobu. Hrobári zasypú hrob a upravia okolie hrobu, aby sa dala urobiť výzdoba vencami a kvetmi.

8. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

     a) posudok úradu verejného zdravotníctva,

     b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

     c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.

9. Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať aj na žiadosť:

     a) obstarávateľa pohrebu alebo

     b) osoby blízkej, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obstarávateľom pohrebu bola obec.

10. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 8 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

     a) súhlas nájomcu hrobového miesta,

     b) súhlas prevádzkovateľa pohrebiska,

     c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.

11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

12. Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia byť uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.

13. Plán miest na pochovávanie je umiestnený na Obecnom úrade vo Velušovciach. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo.

Článok 10

Práce na pohrebisku

1. Vykonávať výkopové práce, pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Obec Velušovce.

2. Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

3. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok 11

Stavebné úpravy hrobových miest

1. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

Jednohrob : 110 x 245 cm

Dvojhrob : 210 x 245 cm

Trojhrob : 310 x 245 cm

Detský hrob ( dieťa do 6 rokov): 80x140 cm

Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90x200 cm

2. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.

3. Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.

4. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

5. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.

6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.

7. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové ozdoby a pod..

Článok 12

Dĺžka tlecej doby

1. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.

2. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

Článok 13

Nakladanie s odpadmi

1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.

2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

Článok 14

Dostupnosť Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku

1. Prevádzkový poriadok verejne prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku v obci Velušovce

Článok 15

Cenník služieb a spôsob platenia za služby na pohrebisku

1. Nájom obradnej miestnosti v dome smútku vo Velušovciach k vykonaniu pietneho aktu 7 eur /210,- Sk/

2. Nájom za hrobové miesta:

     a) prvé prenajatie hrobového miesta(dĺžka tlecej doby 10 r. ) 7 eur /210,- Sk/

     b) ďalšie prenajatie hrobového miesta na dobu 10 rokov 7 eur /210,- Sk/

     c) nájom za hrobové miesto pre dieťa do 15 rokov zdarma

     d) nájom hrobového miesta pre žijúceho občana na 1 rok 1 euro /30,- Sk/

3. Prevádzkovateľ pohrebiska uzavrie nájomnú zmluvu na prvé užívanie hrobového miesta najneskôr do troch dní po pohrebe s obstarávateľom pohrebu, príp. inou osobou podľa čl. 7 tohto VZN. Platbu za nájom uhradí pri uzavretí zmluvy priamo do pokladne Obecného úradu vo Velušovciach. alebo poštovou poukážkou na účet Obce Velušovce. /príloha tohto VZN/.

Článok 16

Sankcie

1. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 zákona č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa § 31 uvedeného zákona.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Velušovciach VZN č. 2/2007 dňa 30.marca 2007 a nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.

2. Od účinnosti tohto Prevádzkového poriadku sa ruší VZN o Poriadku pre pohrebisko z roku 1995.

Jozefína Paulovičová

starostka

Vyvesené pred schválením OcZ 14.3.2007

Zvesené pred schválením OcZ 29.3.2007

Vyvesené po schválení v OcZ 31.3.2007

Zvesené po schválení v OcZ 15.4.2007

Poznámka:Zmena VZN z dôvodu zmeny na euro schválená 11.12.2008 uznesením Obecného zastupiteľstva č.B.2.

Z M L U V A  č. .............................

o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Prevádzkovateľ pohrebiska v Obci Velušovce Obec Velušovce zastúpení Jozefíny Paulovičovej, starostky Obce Velušovce

 

a nájomca: ..................................................................................................................

 

..................................................................................................................

 

/meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo/

 

uzatvárajú túto nájomnú zmluvu:

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma na dobu neurčitú nájomcovi hrobové miesto

 

Cintorín VELUŠOVCE. Číslo hrobového miesta .........................................

 

2.Suma za nájom je stanovená podľa VZN Obce Velušovce. Prvý nájom bude uhradený pri Podpise tejto zmluvy na dobu 15 rokov /do skončenia tlecej doby/

 

Ďaľší nájom bude uhradený po predložení faktúry prevádzkovateľom pohrebiska na dobu 10 rokov.

 

3. Údaje o zomrelom pre evidenciu prevádzkovateľa pohrebiska, ktorú je tento povinný viesť podľa § 21 zákona číslo 470/2005 Z.z.

 

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené

 

...................................................................................................................

 

b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo

 

...................................................................................................................

 

4. Prevádzkovateľ pohrebiska a nájomca sa zaväzujú riadiť ustanoveniami zákona č. 470/2005 Z.z. a Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku vo Velušovciach.

 

5. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach. 2x pre Obec Velušovce a 1x pre obstarávateľa

 

Vo Velušovciach, dňa .................................

 

......................................             ........................................

 

          Nájomca                                    Obec Velušovce