Postup Obce V e l u š o v c e pri uplatňovaní zákona č.211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov


Podľa ust. § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vychádzajúc zo zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel /ďalej len infozákon/ vydáva Obecné zastupiteľstvo Velušovce tento vnútorný predpis.


1. Povinnosť poskytnúť informácie má všeobecne Obec - Obecný úrad Velušovce. Informácie v zmysle zák.č.211/2000 Z.z. poskytuje Obec - starosta obce, príp.poverený pracovník obce počas úradných hodín. Obec poskytne všetky informácie zo svojej činnosti pokiaľ tieto nezakazuje zverejniť iný zákon, alebo tomu bráni služobné tajomstvo.


2. Žiadateľom o informácie môže byť fyzická alebo právnická osoba /bez ohľadu na vek a zmyslové postihnutie/, ktorá o informáciu požiada.


3. Druh informácií, ktoré sa povinne zverejňujú na úradnej tabuli obce /v prípade zriadenia web stránky sa zverejňujú aj na internete/:
Sú to predovšetkým informácie vymedzené v § 5 infozákona a to napr.:
a) spôsob zriadenia Obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry /štatút obce/,
b) miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie,
c) sadzobník správnych poplatkov,
d) Pozvánky s návrhom programu zasadnutí Obecného zastupiteľstva a komisií OcZ,
e) zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva vrátane účasti a hlasovania poslancov a zápisnice z komisií,
f) návrhy všeobecne – záväzných nariadení obce a schválené všeobecne-záväzné nariadenia obce,
g) návrhy rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v Obecnom zastupiteľstve,
h) postup vybavovania všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní na Obecnom úrade vrátane lehôt a poplatkov, prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk podľa ktorých Obec koná a rozhoduje.
ch) informácie o nehnuteľnosti a hnuteľných veciach, ktorých nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, pokiaľ ich Obec odpredala do vlastníctva inej osoby. Informácia sa zverejňuje 1 rok v rozsahu podľa § 5 ods.6 zákona o informáciách. Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, Obec oznámi žiadateľovi najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, kde môže zverejnenú informáciu nájsť bez toho, aby ju sprístupnila. Ak na tom žiadateľ trvá, tak ju sprístupní.


4. Druh informácií, ktoré sa sprístupňujú:
a) Obec sprístupní na požiadanie informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby iba vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon /napr.zák.č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov/, alebo ak s tým súhlasí dotknutá osoba.
b) Obec sprístupní osobné údaje v súlade s osobitnými predpismi, verejného funkcionára, poslanca alebo vedúceho zamestnanca obce. V týchto prípadoch Obec Velušovce postupuje podľa § 9 ods. 1/ až 4/ infozákona.


5. Druh informácii, ktoré sa nesprístupnia /§ 8 – § 11 infozákona/
Obec Velušovce nevydá informácie ak ide o informácie, ktoré sú predmetom:
- štátneho tajomstva
- služobného tajomstva
- bankového tajomstva
- daňového tajomstva
- obchodného tajomstva
- rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov
- miesta výskytu chránených druhov rastlín a živočíchov
- výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.

Informácia sa nesprístupní vtedy, ak by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.


6. Spôsob podania žiadosti.
Žiadosť možno podať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom v kancelárii Obecného úradu Vo Velušovciach. Musí obsahovať komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob podania informácie sa navrhuje. Ak tieto náležitosti nemá, Obec vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Ak žiadosť nedoplní, Obec žiadosť odloží.


7. Spôsob sprístupnenia informácie
a) Obec poskytne informáciu ústne, písomne /výpis, odpis, odkopírovanie, technický nosič dát/, nahliadnutím do spisu, umožnením robiť si výpisy, odpisy, kópie, pričom dbá, aby neboli porušené ustanovenia infozákona.
b) Lehota na vybavenie:
- bezodkladne
- do 8 pracovných dní od podania
- zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní /ide o dôvody technického charakteru, alebo aj napr. pri väčšom rozsahu informácií/

Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne i s uvedením dôvodov.


8. Vybavenie a vydanie rozhodnutia
a) Po poskytnutí informácie v zákonnej lehote je táto skutočnosť vyznačená v spise. Ak žiadosti aj zčasti Obec nevyhovie, vydá o tom v stanovenej lehote /podľa správneho zákona/ písomné rozhodnutie, ktoré podpíše poverený zamestnanec obce. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
b) Odvolanie
Proti rozhodnutiu Obce o odmietnutí požadovanej informácie, je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad vo Velušovciach. O odvolaní rozhoduje starosta obce.


9. Evidencia žiadosti
Evidenciu žiadosti vedie Obecný úrad vo Velušovciach. Táto obsahuje:
- dátum podania žiadosti
- vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie
- výsledok vybavenia žiadosti
- podanie odvolania


10.Úhrada nákladov
a) Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady za vyhotovenie kópie, zadováženie nosičov dát a odoslanie informácie žiadateľovi. Úhrady sú príjmom obce. Žiadateľ ich uhradí priamo do pokladne Obecného úradu, alebo zašle poštovou poukážkou na účet obce. Za 1 stranu kópie žiadateľ uhradí 0,06 €, za zadováženie technických nosičov dát - podľa ceny za ktorú ich Obec nakúpila, za poštovné podľa skutočnej úhrady.


Tento postup bol prijatý na zasadnutí OcZ Velušovce dňa 17.3.2009.
Týmto sa ruší predchádzajúci postup pri uplatňovaní infozákona.
Jozefína Paulovičová
starostka