Evidencia obyvateľstva
Prihlásenie sa k trvalému alebo prechodnému pobytu
V obci sa možno k trvalému alebo prechodnému pobytu prihlásiť v otváracích hodinách.
K prihláseniu sú potrebné nasledovné doklady:

  • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti RD (LV) resp. súhlas vlastníka nehnuteľnosti
  • platný občiansky preukaz
  • doklad o stave
  • rodné listy detí do 15 rokov


 
Zrušenie trvalého pobytu občanovi
Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať návrh na zrušenie trvalého pobytu prihláseným občanom v jeho nehnuteľnosti.
Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu.
K zrušeniu sú potrebné nasledovné doklady:

  • vypísaná žiadosť žiadateľom
  • občiansky preukaz
  • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace